Thu. Sep 21st, 2023

SRPSKO-AMERIČKI MUZEJ SVETI SAVA:
NOVA INSTITUCIJA KOJA NA STAROJ LOKACIJI NASTAVLJA ČASNO DELO SVOJIH PRETHODNIKA

Kao što je mnogim pripadnicima srpske zajednice već poznato, Srpski kupturni klub sv. Sava – decenijama jedan od stožera srpske zajednice u Čikagu, pa i šire – bio je do nedavno na putu da se ugasi usled niza finansijskih i drugih problema. Zalaganjem nove uprave i uz podršku ogromne većine članstva ti su problemi na srednji rok sanirani, čime je stvorena solidna osnova za dugoročni oporavak i preporod.

Sama institucija dobila je novo ime i donekle promenjenu i dopunjenu funkciju kao Srpsko-američki muzej sv. Sava. Suštinska njena uloga ostaje međutim nepromenjena: očuvanje i jačanje kulturnog identiteta pripadnika srpske zajsdnice, negovanje tradicija i običaja te zajednice i isticanje njene uloge u širem mozaiku SAD.

Muzej je neprofitna ustanova shodno poreskim odredbama 501 (s)(3). Njefova je misija da sakuplja, čuva, izlaže i tumači višeslojna iskusgva srpske zajednice u Americi i da sistematizuje doprinos srpske zajsdnice američkom društvu, od rudara u Nevadi i livaca u Pitsburgu do neprevaziđenih genija Pupina i Tesle.

Zvanično otvaranje Muzeja, na sv. Savu, 27. januara 2012, označiće i početak još intenzivnije uloge zdanja na ulici Beri kao okupljališta umetnika, glumaca. muzičara i njihovih poštovalaca i ljubitelja filma i knjige, ali i kao foruma za živu srpsku reč i za svestrano razmatranje kulturnih, društvenih, ekonomskih i drugih pitanja od interesa za srpsku zajednicu istinski srpski centar u najsrpskijem gradu Amsrke.

Da bi ispunio svoju misiju očuvanja i prenošenja iskustava srpske zajednice u Amsrici na mlađe generacije, Muzej poziva na saradnju sve pripadnike naše zajednice, pa i šire, koji poseduju zanimljiva dokumenta, pisma, slike, štampane materijale i predmete od interesa o životu srpskih doseljenika u SAD da ih stave na raspolaganje Muzeju radi snimanja, kopiranja i evsntualnog uključivanja u izložbenu postavu. Osim ako vlasnik drukčije ne naglasi, svi predmeti formalno ostaju u njegovom vlasništvu a na privremenom korišćenju od strane Muzeja.

Takođe pozivamo pripadnike naše zajednice da nam pomognu u lociranju starijih osoba koje bi nam bile sagovornici za projekat Usmena istorija, u okviru koga nameravamo da snimamo i sačuvamo kazivanja naših sunarodnika u osmoj i devetoj deceniji starosti o životu, radu, organizovanju, zabavi, kulturnom i duhovnom životu i kreativnom duhu pripadnika srpske zajednice u Americi.

I na kraju, ali ništa manje važno, apelujemo na pripadnike naše zajenice da se učlane u Muzej, da time pomognu njegov opstanak a istovremeno i da pruže svoj doprinos širenju njegovih aktivnosti i njegovom dugoročnom prerastanju u jednu od vodećih ustanova ovog tipa u Čikagu. Potencijal nesumnjivo postoji, a na svima nama je da ga u punoj meri iskoristimo.

U Čikagu, 3. oktobra 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *